ISO 14001

Zaštita okoliša postala je jedna od najvažnijih tema današnjice. Europska unija i nacionalne vlade zemalja članica utvrdile su jasne ciljeve koji oblikuju europske politike zaštite okoliša i viziju onog što se treba postići do 2050. godine:

 • zaštita, očuvanje i povećanje prirodnog kapitala Europske unije
 • prelazak Europske unije na resursno učinkovito, zeleno i konkurentno gospodarstvo s niskom razinom emisija stakleničkih plinova
 • zaštita građana EU-a od raznih pritisaka povezanih s okolišem i rizika po njihovo zdravlje i dobrobit.

Često su organizacije izravno odgovorne za onečišćenje okoliša. Istraživanja Europske agencije za okoliš (EEA, od engl. European Environment Agency) navode da su, tijekom 2017. godine, samo emisije onečišćujućih tvari u zrak i stakleničkih plinova iz velikih industrijskih područja u Europi građane Europske unije koštale između 277 i 433 milijarde eura. Uslijed svega navedenog, pozitivan i aktivan odnos prema okolišu postao je bitan pokazatelj poslovne uspješnosti!

Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu, nadzor i poboljšavanje sustava upravljanja okolišem. Osmišljena je tako da se može primijeniti u svakoj organizaciji, bez obzira na njezinu djelatnost ili sektor. Primjena zahtjeva iz norme osigurava, kako samoj organizaciji, tako i ostalim zainteresiranim stranama, dokaze o nadzoru i smanjenju negativnog učinka organizacije na okoliš.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš
 • smanjenje količine otpada
 • stvaranje sposobnosti brze reakcije u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija povezanih s okolišem (kao što su, primjerice, izlijevanje goriva, curenje kemikalija i prekomjerne emisije ispušnih plinova)
 • smanjenje troškova energenata i materijala
 • lakši pristup financijskim bespovratnim i kreditnim sredstvima (iz izvora kao što su fondovi EU-a, Svjetska banka, EBRD i HBOR)
 • olakšano usklađenje, sustavno praćenje i održavanje usklađenosti poslovanja organizacije sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na okoliš
 • izbjegavanje ili smanjenje mogućih troškova neusklađenosti sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na okoliš
 • stvaranje, održavanje i poboljšavanje ugleda u javnosti, kao organizacije koja brine o okolišu i društvenoj zajednici te doprinosi postizanju ciljeva održivosti
 • podizanje svijesti zaposlenika o važnosti zaštite okoliša i osiguravanje njihove uključenosti u s time povezanim aktivnostima
 • kroz kvalitetniju i pravovremenu komunikaciju sa zainteresiranim stranama, povećanje povjerenja onih zainteresiranih strana kojima je bitan odnos organizacije prema okolišu
 • uspostavljanje djelotvornog upravljanja dobavljačima i, posljedično, povećanje njihove učinkovitosti.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva norme ISO 14001
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na okoliš
 • osiguravanje predanosti najvišeg rukovodstva i zaposlenika za upravljanje okolišem
 • utvrđivanje politike upravljanja okolišem
 • uspostavljanje upravljanja rizicima za okoliš na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika za okoliš
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika za okoliš na temelju najboljih svjetskih praksi
 • planiranje i provedba nadzora nad značajnim aspektima okoliša
 • uspostavljanje upravljanja izvanrednim situacijama
 • prepoznavanje zakonskih zahtjeva koji se odnose na okoliš
 • planiranje i provedba nadzora nad mjerama za usklađenje s prepoznatim zakonskim zahtjevima za okoliš
 • utvrđivanje prilika za poboljšavanje sustava upravljanja okolišem
 • izrada i prilagodba dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 14001
 • uvođenje u primjenu i nadzor primjene izrađene dokumentacije potrebne za usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtjevima norme ISO 14001
 • integracija zahtjeva norme ISO 14001 sa zahtjevima drugih normi, kao što su ISO 9001, ISO 50001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001.