EMAS

Provedbom svojih okolišno usmjerenih politika, Europska unija nastoji osigurati dobrobit svojim građanima na okolišno održiv način. Ove politike Europsku uniju usmjeravaju ka nisko-ugljičnom gospodarstvu, zaštiti biološke raznolikosti i zaštiti zdravlja ljudi kroz stvaranje zakonodavnog okvira koji u fokus stavlja čimbenike poput kvalitete zraka, uporabe kemikalija, klime, prirode, otpada i vode.

Kako bi podržala primjenu ovih politika, Europska komisija razvila je EMAS (od engl. Eco-Management and Audit Scheme), koji donosi zahtjeve za dobrovoljni sustav upravljanja okolišem, čijom se primjenom organizacije obvezuju na procjenu i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, neovisnu procjenu od strane ovlaštenih organizacija te priopćavanje informacija o učincima poslovanja organizacije na okoliš. Sustav upravljanja okolišem uspostavljen shodno EMAS-u primjeren je svim organizacijama koje imaju utjecaj na okoliš, neovisno o njihovoj vrsti i veličini. Ono što EMAS razlikuje od drugih normi koje donose zahtjeve za upravljanje okolišem (kakva je, primjerice, norma ISO 14001) jest informacijska otvorenost, osigurana kroz periodičko objavljivanje informacija o okolišu i upravljanju okolišem.

Koje koristi ćete ostvariti?

 • poboljšana okolišna djelotvornost i učinkovitost – prema EMAS Evaluation Study iz 2015. godine, 70 % registriranih organizacija koje su svoje poslovanje uskladile sa zahtjevima EMAS-a može dokazati mjerljivo poboljšanje gotovo svih okolišnih pokazatelja
 • poboljšana usklađenost sa zakonodavnim okvirom koji se odnosi na upravljanje okolišem, čime se smanjuje i rizik od mogućih sankcija
 • bolje utvrđene uloge i odgovornosti zaposlenika u organizaciji
 • manji broj izvanrednih situacija (kao što su, primjerice, izlijevanje goriva i kemikalija te prekomjerne emisije ispušnih plinova)
 • smanjenje troškova ponovnom upotrebom, recikliranjem i smanjenjem korištenja resursa
 • podizanje svijesti zaposlenika o važnosti zaštite okoliša i osiguravanje njihove uključenosti u s time povezanim aktivnostima
 • kvalitetnija i pravovremena komunikacija sa zainteresiranim stranama te povećanje povjerenja onih zainteresiranih strana kojima je bitan odnos organizacije prema okolišu
 • regulatorne olakšice za organizacije u pojedinim državama članicama Europske unije, poput smanjenja broja nadzora inspekcija ili manjih poreza.

Kako Vam možemo pomoći?

 • tumačenje zahtjeva EMAS-a
 • utvrđivanje vanjskih i unutarnjih pitanja te zainteresiranih strana i njihovih zahtjeva bitnih za sposobnost postizanja rezultata organizacije koji se odnose na okoliš
 • osiguravanje predanosti najvišeg rukovodstva i zaposlenika za upravljanje okolišem
 • utvrđivanje politike upravljanja okolišem
 • uspostavljanje upravljanja rizicima za okoliš na temelju najboljih svjetskih praksi
 • prepoznavanje, ocjenjivanje i vrednovanje rizika za okoliš
 • utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika za okoliš na temelju najboljih svjetskih praksi